Klyngeutvikling


iPAX er engasjert i næringsutvikling. Vi gjennomfører analyser og mulighetsstudier samt deltar i prosjekter for utvikling av næringsparker, næringsklynger og samspill mellom aktører.

Arealutvikling og næringsparker

Vi bidrar til arealutvikling og utviklingen av næringsarealer of næringsparker gjennom fire utviklingstrinn – Kartlegge næringsstruktur og trender, definere utviklingsmuligheter, detaljere utviklingskonsept samt bygge næringsmiljøet og samspillet mellom aktørene.

Næringsklynger

Vi gjennomfører analyser og utvikler strategier for videre satsninger – dels med formål om å avklare om det er et grunnlag for en bestemt klyngesatsing, dels med avklaringer og anbefalinger av hvilke faktorer som kan påvirke for å stimulere til at klyngene kan videreutvikles.

Nettverk for samarbeid

Vi bidrar til å etablere og utvikle samarbeid mellom aktører, for eksempel gjennom et bedrifts-nettverk eller et ARENA-prosjekt.

 

Referanseprosjekter arealutvikling og næringsparker

Mulighetsstudie for medieklynge i Bergen. Bergen har en velutviklet mediaklynge. Flere store mediebedrifter som TV2, NRK Hordaland, Bergens Tidende, Bergensavisen og Universitetet i Bergen vurderte i 2010 en samlokalisering i ny bygningsmasse. Det kunne føre til flere synergier, økt innovasjon og samspill. Vi gjennomførte en mulighetsstudie der vi dokumenterte grunnlaget og fordelene ved en samlokalisering. Media City Bergen åpnet i 2017 og er en stor suksess. Oppdragsgiver: Ressursgruppe for media og kommunikasjon i Bergen Næringsråd.

Utarbeidelse av samfunnsdelen av masterplanen for Stavanger lufthavn Sola. I perioden 2010 – 2014 økte trafikken ved Stavanger lufthavn Sola sterkt. Avinor skulle i 2014 oppdatere Masterplanen og ønsket i den forbindelse å se på samfunnsmessige ringvirkninger av aktiviteten ved flyplassen. Vi samarbeidet med selskapet Nordic og bidro til å utvikle samfunnsdelen av masterplanen for Stavanger lufthavn Sola. I den forbindelse så vi på de næringsmessige aktiviteter som kunne utvikles på områdene rundt flyplassen. Oppdragsgiver: Avinor AS, Stavanger lufthavn Sola

Mulighetsstudie for næringsområde Ipark Eiendom. Ipark Eiendom ivaretar utviklingen av en kunnskapspark på Ullandhaug i nærheten av Universitetet i Stavanger. Det var ønskelig å finne frem til de fremtidsrettede næringer der aktører kan ha en fordel av samlokalisering. Vi gjennomførte et mulighetsstudie og identifiserte en rekke utviklingsmuligheter.Vi foreslo tre fremtidsrettede konsept som vi mener kan videreutvikles og konkretiseres. Oppdragsgiver: Ipark Eiendom AS

Kompetansesenter for landbruk. Prosjektet gikk ut på å utrede og avklare grunnlaget for etableringen av et nasjonalt kompetansesenter for landbruket i Rogaland med lokalisering til landbruksparken på Særheim i Klepp kommune. Arbeidet besto i å kartlegge og avklare behov for og innretning av et eventuelt kompetansesenter for landbruket – med vekt på bønders behov for kompetansepåfyll og rådgiveres behov for etterutdanning. Vi bistod med prosjektledelse. Oppdragsgiver: Greater Stavanger

Regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene. Det er et aktivt kunstnermiljø i Time kommune. Både kunstnerne selv og kommunen ønsket å etablere en næringspark for kunstnere lokalisert på Bryne som ligger sentralt i Time kommune. Vi kartla ønskerne fra kunstnerne, bidro med å utvikle konseptet for en næringspark for kunstnere og utarbeidet en etableringsplan. Vi var også involvert i å konkretisere en mulig lokalisering. Oppdragsgiver: Time kommune

Etableringsplan for næringshage for kunstnere. Det er et aktivt kunstnermiljø i Time kommune. Både kunstnerne selv og kommunen ønsker å etablere en næringspark for kunstnere lokalisert på Bryne som ligger sentralt i Time kommune. Vi kartla ønskerne fra kunstnerne, bidro med å utvikle konseptet for en næringspark for kunstnere og utarbeidet en etableringsplan. Vi var også involvert i å konkretisere en mulig lokalisering. Oppdragsgiver: Time kommune.

Vurdering av sentrumsforslag. Randaberg sentrum er i utvikling og det ble utarbeidet utviklingsforslag av ledende arkitektfirma. Disponeringen av et sentralt beliggende område der det lå en skole, viste seg å være et viktig element i sentrumsutviklingen i et næringsmessig perspektiv. Vi gjennomførte et forstudie for å beskrive og anbefale utviklingsmuligheter. Oppdragsgiver: Randaberg kommune

Referanseprosjekter næringsklynger

Sluttevaluering av ARENA-prosjektet AkvARENA. Fra 2009 – 2011 ble det i Trøndelag gjennomført et vellykket ARENA-prosjekt som hadde til formål å videreutvikle næringsklyngen innen leverandørindustrien til havbruksnæringen. Vi gjennomførte sluttevaluering av dette prosjektet. Satsningen ble videreført som et bedriftsnettverk. Oppdragsgiver: ARENA-prosjektet AkvARENA.

Sluttevaluering av ARENA-prosjektene Integrerte Operasjoner og Brønnteknologi. Fra 2007 – 2010 ble det gjennomført to ARENA-prosjekter for å identifisere potensialet i to mulige nye klynger – Integrerte Operasjoner og Brønnteknologi. Vi gjennomførte sluttevaluering av disse to prosjektene. Vi kartla effektene av satsingen og presenterte anbefalinger til det videre arbeidet med utviklingen av de to områdene samt oppsummerte gode råd til fremtidige ARENA-prosjekt. Oppdragsgiver: ARENA-prosjektene Integrerte Operasjoner og Brønnteknologi

Kartlegging av leverandørindustrien. Finanskrisen og utsettelse av investeringer i olje- og gassnæringen førte til slunkne ordrebøker for leverandørindustrien. Vi gjennomførte en kartlegging av leverandørindustriens muligheter for nyskapning og nyorientering, informerte om offentlige virkemidler og kartla interessen for etableringen av en næringsklynge samt satsningsmuligheter innen fornybar energi. Oppdragsgiver: Rogaland Fylkeskommune.