Næringsutvikling


Vi har bred kunnskap om og lang erfaring fra strategisk arbeid i både offentlige og private virksomheter. Dette omfatter følgende områder:

Næringsanalyser

Vi gjennomgår sammensetning av næringslivet og foretar ulike analyser på lokalt eller regionalt nivå. Dette som et fundament for utviklingen av gode strategier men også som et grunnlag for å kunne forstå konjunkturer, struktur-endringer og trender. Som en del av dette kan vi gjennomføre spørreundersøkelser og intervjuer.

Scenarier / foresight

For å kunne utvikle gode strategier, kan det være nødvendig å ta utgangspunkt i en god forståelse av ståsted samt mulige fremtidsbilder. Robuste og fremtidsrettede strategier og muligheter kan da utvikles i forhold til slike fremtidsbilder. Vi kan bistå med grunnleggende analyser, planlegging og ledelse av scenarie / foresight prosesser samt dokumentasjon av resultatene.

Strategiske planer

Vi kan bistå med ledelse av prosesser for å utvikle strategiplaner. Vi tar som regel utgangspunkt i strategiske utfordringer som offentlige eller private organisasjoner står overfor. Vi bistår med trendanalyser og utredninger som beskriver ståsted og fremtidige forhold som utviklingsplanene må baseres på. Strategiplaner utarbeides gjennom en systematisk og målrettet prosess med bred deltakelse og i nært samarbeid med oppdragsgiver. Vi definerer langsiktige mål og strategiske grep som må tas, samtidig som konkrete tiltak og handlingsplaner identifiseres.

Mulighetsstudier

Strategiske planprosesser resulterer ofte i at nye muligheter identifiseres. Et mulighetsstudie kan da benyttes til å utdype disse muligheter og utarbeide et beslutningsgrunnlag for et eventuelt videre løp. Vi bistår med analyser, utredninger og rapportering samt ledelse av arbeidet.

 

Noen referanseprosjekter, næringsanalyser

Konjunkturbarometeret for Rogaland. Konjunkturbarometeret for Rogaland ble frem til 2014 utgitt tre ganger i året og hadde til formål å gi en løpende analyse av næringsliv og offentlig sektor med fokus på utviklingstrekk i den regionale økonomien og endringar i arktivitetsnivå, arbeidsmarked og sysselsetting. Dette innebar gjennomføring av regelmessige bedriftsundersøkelser, innhenting av andre data og gjennomføring av regionale analyser som viste konjunktur utviklingen i fylket. Vi fikk oppdraget med å utarbeide Konjunkturbarometrene for perioden 2010 – 2014. Oppdragsgiver: Greater Stavanger, Sparebank1 SR-Bank, NHO Rogaland, NAV Rogaland, Innovasjon Norge Rogaland, LO og Rogaland Fylkeskommune.

Vestlandsbarometeret. Vestlandsrådet ønsket i 2011 å få en oversikt og en sammenligning mellom fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Vi foretok en sammenstilling basert på de seneste utgaver av Konjunktur- og næringsbarometere samt innhenting og bearbeiding av nye data spesielt for sysselsetting relatert til ulike klynger og næringer. Oppdragsgiver: Vestlandsrådet

Faktagrunnlag regionalt planprogram. Rogaland Fylkeskommune oppdaterer den regionale planstrategien for Rogaland hvert fjerde år. Den regionale planstrategien er overbygningen for de ulike regionalplanene. Ved en av oppdateringene bistod vi med utarbeidelsen av et faktagrunnlag for verdiskapning og næringsutvikling. Arbeidet omfattet utarbeidelse og presentasjon av regionale utviklingstrekk. Oppdragsgiver: Rogaland Fylkeskommune

Noen referanseprosjekter, scenarier / foresight

Energiregion 2030. Etter 40 år med høy aktivitet innen petroleumssektoren sto Stavanger-regionen i 2010 overfor en konsolideringsfase. Det ble derfor igangsatt et utviklingsprosjekt for å kartlegge muligheter og utfordringer samt anbefale strategiske grep og konkrete tiltak. Vi bistod med rådgivning i prosessen og gjennomføring av utvalgte kartleggingsoppgaver i forbindelse med utvikling av scenariene. Oppdragsgiver: Greater Stavanger

EU-prosjektet Innovative Foresight Planning for Business Development. Vi var partner i et EU-prosjekt ved navn «Innovative Foresight Planning for Business Development» under Interreg 4B -programmet. Prosjektet hadde fokus på klyngeutvikling. De fire målene var å forbedre beslutningsgrunnlag, anvende foresight planning teknikken, skape et nettverk i Nordsjø-regionen og fremme fasiliteringen fra offentlig sektor. Vi bidro innen energi og finans samt med sluttkonferansen. Oppdragsgiver: iPAX som partner i prosjektet. Mer informasjon: www.foresightplanning.eu

Noen referanseprosjekter, strategiske planer

Regionalplan for næringsutvikling 2011-2020. Regionalplan for næringsutvikling er fylkeskommunens langsiktige næringspolitikk. Planen er blitt til i et partnerskap med næringsliv, statlige, regionale og kommunale aktører. Over 200 personer deltok i prosessen. Vi hadde ansvar for ledelse av strategiprosessen og skriving av planen. Oppdragsgiver: Rogaland fylkeskommune.

Strategisk næringsplan for Stavanger-regionen. Greater Stavanger eies av 15 kommuner og Rogaland fylkeskommune. Disse samarbeider om næringsutvikling. Det strategiske grunnlag for Greater Stavanger er dokumentert i en strategisk næringsplan. Denne rulleres regelmessig. iPAX har deltatt og har hatt ansvaret for oppdaterings-prosessen i 2012. Oppdragsgiver: Greater Stavanger.